Biedri

LVAVSA logo

LVAVSA pilnsapulce 2015. gada 17. aprīlī apstiprināja LVAVSA logo

 
Logo devīze ir : "Collectio, comprehendunt, conduct" (latīniski) - "Apkopot, aptvert, vadīt"

Ieskats šī logo devīzē/ skaidrojumā, attēlojumā- veselības aprūpes vadības speciālistiem (VAVS) jebkuri notiekošie procesi viņu atbildības jomā ir jāskata kopumā, pilnībā un izsmeļoši, ir jāņem vērā visi apstākļi, nosacījumi (trijstūris kā visaptveroša apkārtējā trīsdimensiju telpa), kuri nav viendabīgi un saskaņoti, kaut gan ir viena procesa sastāvdaļas (logo gaiši un tumši pelēkās skaldnes).

Ir jāpanāk notiekošā procesa būtības izpratne, jāfokusē tā būtiskais (centrtieces līnijas no pelēko skaldņu malām), un pamatojoties uz VAVS kvalificēto kompetenci (purpura trijstūris logo pamatā), notiekošais process ir jāizprot, jāsaskaņo, jānosaka notiekošā procesa mērķis, kā arī ir jāveic tā turpmākā virzības vadība (centrtieces līnijas no purpura trijstūra, kuras savieno pelēko skaldņu centrtieces līnijas un kopā izveido perspektīvu).

Logo izskats ietver tādus arhetipiskus attēlus kā "piramīda", kas ir varas un izaugsmes simbols un "dzirnavas", kas ir kustības un mainības simbols.