Par mums

Asociācija ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta un darbojas, lai sasniegtu šajos Statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Asociācija ir juridiska persona, kas atbild par savām saistībām ar visu savu mantu.

Asociācijas mērķi :

 • līdzdalība Latvijas veselības aprūpes sistēmas darbības nodrošināšanā un pilnveidošanā;
 • atbalsts asociācijas biedru pilnvērtīgai profesionālajai darbībai, ārstu kvalifikācijas pastāvīga pilnveidošana sev piekritīgajā LR reģistrētajā ārstniecības specialitātē;
 • nodrošināt asociācijas biedru tiesību un profesionālo interešu pārstāvniecību un aizstāvību.

Asociācijas uzdevumi:

 • izstrādāt sertifikācijas standartprasības un sertifikācijas jautājumus savā specialitātē. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ņemt dalību ārstniecības personu sertifikācijas procesā; 
 • sniegt informāciju un rekomendācijas par jautājumiem, kas saistīti ar veselības aprūpes organizāciju Latvijas Republikas likumdošanas, izpildvaras un pašvaldību institūcijām, kā arī sabiedriskajām organizācijām; 
 • piedalīties obligāto prasību ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām izstrādē; rūpēties par savu biedru profesionālo pilnveidi;
 • veicināt, organizēt un īstenot pētniecisko darbību veselības aprūpes vadības jomā, sadarboties ar augstskolām un atbilstošajām zinātniskajām institūcijām;
 • iesaistīties starptautisko organizāciju darbībā; 
 • veicināt savu biedru savstarpējos kontaktus Latvijā un ārvalstīs; sadarboties ar LR un ārvalstu fiziskām un juridiskām personām, kuras varētu veicināt biedrības mērķu īstenošanu un sasniegšanu;
 • organizēt biedru tiesisko aizsardzību, kā arī dot vērtējumu profesionālās kompetences trūkuma, profesionālās ētikas pārkāpumu un citos gadījumos; sadarbībā ar kompetentām veselības aprūpes kvalitāti kontrolējošām institūcijām piedalīties ārstu profesionālās darbības izvērtēšanā savā specialitātē;
 • piedalīties citu veselības aprūpes profesionālo biedrību un asociāciju organizētajos pasākumos, paužot asociācijas viedokli;
 • pārstāvēt asociāciju valsts, pašvaldību institūcijās un sabiedriskajās organizācijās; izglītot sabiedrību un interesentus savas specialitātes jautājumos;